home
Prawo
Change version

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
www.dziennikustaw.gov.pl

_________________________________

 

 

Akty prawne

 

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego" 

 


 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

 


 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

 


 

Decyzja Nr 4/MON z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska

 

 


 

 8 listopada 2013 r. Główne zmiany w ustawie pragmatycznej.

 

25 czerwca 2014 r. Prezentacja - wykładnia Departamentu Kadr dotuycząca obniżania uposażeń żołnierzy zawodowych za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim.

 

 

 

 

 Akty prawne prezentowane na stronie interenetowej mają

charakter informacyjny i nie stanowią źródła prawa.

Źródłem prawa są Dzienniki Ustaw, Monitor Polski czy też Dziennik Urzędowy MON.

 


NSR
WP-GO